افکت صوتی پاشیدن خون و خونریزی

افکت صوتی پاشیدن خون و خونریزی مجموعه ای کامل در...

صدای بچه

صدای بچه مجموعه ای در قالب 37 افکت صوتی کامل...

صدای راه رفتن

صدای راه رفتن مجموعه ای کامل در قالب 200 افکت...

دانلود صدای اسب

دانلود صدای اسب مجموعه ای در قالب 60 افکت صوتی...

صدای ضربه زدن

صدای ضربه زدن مجموعه ای در قالب 60 افکت و...

صدای زمین خوردن و بلند شدن مبارزه ای

صدای زمین خوردن و بلند شدن مبارزه ای مجموعه ای...

صدای شکستن استخوان

صدای شکستن استخوان مجموعه ای در قالب بیش از 70...

صدای پیجر و منشی تلفن

صدای پیجر و منشی تلفن در قالب 12 افکت صوتی...