جلوه صوتی ارتقا و قدرت گرفتن

جلوه صوتی ارتقا و قدرت گرفتن مجموعه ای از جلوه...

صدای برداشتن اشیا و امتیازگیری

صدای برداشتن اشیا و امتیازگیری ویژه طراحی بازی و موشن...

صدای انفجار جعبه امتیاز و TNT

صدای انفجار جعبه امتیاز و TNT مجموعه ای در قالب...

صدای سکه و امتیاز ساخت بازی

صدای سکه و امتیاز ساخت بازی  مجموعه ای در قالب...