موسیقی کوتاه و بلند ساخت برنامه های خبری

در قالب صدها موسیقی و جلوه های کوتاه و یلند ساخت برنامه های خبری،سیاسی