افکت صوتی جنگی و نظامی


افکت صوتی جنگی و نظامی شامل مجموعه کامل افکت و جلوه های صوتی مرتبط با جنگ کردن در مدل های مختلف کلاسیک و قدیمی تا جنگ های مدرن و فضایی می باشد که شامل تمامی ابزار ها و تجهیزات سبک و سنگین جنگی و زرهی و ترابری می باشد.

از جمله افکت صوتی جنگی و نظامی این مجموعه می توان به افکت هایی از شلیک انواع موشک و راکت های انفجاری، خمپاره و توپخانه، افکت هایی از سوختن موشک، شلیک موشک، پرتاب گرها و تانگ های توپ انداز، افکت های صوتی از دستگاه های الکترونیک جنگی، انواع تانک، هواپیما و جت های جنگی می باشد.

همچنین افکت هایی از سلاح های سبک مانند تیربار و سلاح های سبک کمری مانند صدای کلت، صدای کلاشینکف، صدای انواع رگبار و تیربارها بصورت سبک و سنگین به همراه اکشن هایی از پوکه ها و صدای رسام گلوله ها را شامل می شود.

در دیگر افکت های صوتی مرتبط در زمینه جنگ های قدیمی و کلاسیک می توان به صدای انواع منجنیق و سنگ پرتابگرها، افکت هایی از نبرد و مبارزه کردن با شمشیر، صدای چاقو، حمله و قتل و غارت و تجهیزات جنگی از جمله تیرکمان، زنجیر و غیره اشاره کرد.


Military and Military Sound Effects includes a full set of war-related effects and sound effects ranging from classic and old models to modern space battles, including all light and heavy warfare and armor and transport equipment.

These include the effects of military and military sound effects from rocket and explosive missiles, mortars and artillery, effects of rocket fire, rocket fire, launchers and cannon tanks, sound effects from devices War electronics are a variety of tanks, aircraft and war jets.

It also includes effects from light weapons such as shotguns and light weapons such as Colt, Kalashnikov’s, light heavy and heavy gunfire, along with bulletproof and bulletproof actions.

Other sound effects related to classical and ancient warfare include sounds of catapults and throwing stones, effects of sword fighting, knife blows, assault and murder, and looting and war equipment including slingshots, chains, and Etc. pointed out.